بوبک

Hope Never Quit

آقای پدر

  • ۱۱:۰۱
دیشب خواب دیدم توی اتاق بودم که مامان با خوشحالی دوید سمتم گفت بابا برگشته.با هیجان و نا امیدی که میدونستم بابا دیگه نیست رفتم توی پذیرایی که سایه شو رو دیواری که عکسش هست دیدم اما عکسش رو دیوار نبود.سر برگردوندم دیدم بابا ایستاده با لباس تمیز.با ذوق و خوشحالی گفتم وااای بابا چطور برگشتی?مگه میشه?!!!دست راستشو بین دستام گرفتم بعدش رفتم توی بغلش سرمو گذاشتم روی قلبش و زار زار گریه کردم.
شاید چون دیروز من نتونستم برم سر مزار اومده بود.کاش برگشتنت واقعیت داشت...
  • ۲۹
Designed By Erfan Powered by Bayan