بوبک

Hope Never Quit

از تو کجا گریزم؟؟؟

  • ۱۲:۱۱
ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟

ای نور هر دو دیده،از تو کجا گریزم؟

  • ۲۱
Designed By Erfan Powered by Bayan