بوبک

Hope Never Quit

نصیب

  • ۱۲:۱۰

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

 پس چون اعمال و آداب حجّتان را به جا آوردید، خدا را یاد کنید آن گونه که پدرانتان را یاد می کنید یا بهتر و رساتر از آن . پس برخی از مردم گویند: پروردگارا ، به ما در دنیا ( نعمت ) ده ، و آنان را در آخرت نصیبی نیست.  و برخی از آنان گویند: پروردگارا ، به ما در دنیا نیکی و در آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) نگاه دار. آنها هستند که از دستاوردشان نصیبی خواهند داشت ، و خداوند زودرس به حساب است.

سوره بقره - آیات 200،201،202

Designed By Erfan Powered by Bayan