بوبک

Hope Never Quits

هیچ چیز

  • ۱۳:۱۸
هیچ چیزی ، دلیل بر هیچ چیزه دیگری نیست.
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan