بوبک

Hope Never Quits

غلامه حلقه به گوش

  • ۰۱:۰۳
واقعا بنده بوده ام برای خدا?!
هرچه گفته،اطاعت کرده ام بی چون و چرا?!
  • ۱۲۳
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan