بوبک

Hope Never Quit

بی دفاع

  • ۰۱:۰۰

بر بی دفاع ظلم نکن از خدا بترس زیرا ز بی دفاع حمایت خدا کند

زخم زبان نزن که به شمشیر روزگار زخمی خوری که کس نتواند دوا کند...


(متاسفانه نویسندش رو نمیدونم)

Designed By Erfan Powered by Bayan