بوبک

Hope Never Quits

همه چیز

  • ۰۰:۱۵
کاش میتونستم به همه ثابت کنم همه چیز نه پوله نه ظاهر نه لباس نه آرایش نه...همه چیز جای دیگه س

  • ۲۸
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan