بوبک

Hope Never Quit

چه قدر باید بگذره؟؟

  • ۱۷:۱۱

نمیدونم چقدره دیگه باید بگذره تا دیگه انقدر شب و روز توی ذهن و یادم نباشی و هر دم اشک نریزم و بغضم گلومو فشار نده و آرزو نکنم کاش اینجا بودی.چند روزه دیگه میشه 4سال که دیگه پیشه مانیستی .به ما گفته بودن زمان که بگذره دردمون کم میشه ولی بابایی من هنوزم همون دختره 17سالم که وقتی فهمید دیگه باباش تو دنیا نیست انقدر شوک شد که تا چند روز فقط خشکش زده بودو اشک نمیریخت.بابا برگرد خواهش میکنم برگرد....

  • ۱۵
Designed By Erfan Powered by Bayan