بوبک

Hope Never Quits

قسم

  • ۰۲:۲۶

و قسم به شب هایی که از شدت غصه خوابت نمی برد۰۰۰

  • ۸۰
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan