بوبک

Hope Never Quit

باورم نمیشه

  • ۰۲:۳۵

باورم نمیشه تا چند ماه پیش چقد احساس خوشبختیو خوشحالی داشتم و با خودم میگفتم دیگه تموم شد غصه ها دیگه خدا میخواد خوشی هات شروع بشه۰اما حالا تا این حد وسط غم نشستم که حتی از چهره م همه میگن چته تو آخه۰چی بگم از درد هایی که توی قلب آدم جا خوش میکنن۰چی بگم۰۰۰

اگه میدونستم خوشی هام زود تموم میشه شاید بیشتر میخندیدم بیشتر ذوق میکردم بیشتر خوشی میکردم۰شاید۰۰۰

  • ۲۱
Designed By Erfan Powered by Bayan