بوبک

Hope Never Quit

کشف جدید

  • ۱۸:۲۶

دیشب وقتی توی ماشین نشسته بودم و بغض کرده بودم و سرم داغ شده بود چشمام پر اشک بود شیشه رو باز کردم تا باد سرد بهم بخوره چون نباید اشکم جاری میشد۰وقتی پیاده شدم شروع کردم به تند تند راه رفتن جوری که باد سرد با سرعت بیشتری به صورتم میخورد و تمرکز کردم روی تنفسم جوری که مربی ورزشمون میگفت و بعد از ده دقیقه اشکام برگشتن سرجاشون فقط بغض بود و این یه کشف جدیده برای گریه نکردن۰۰۰

  • ۹
Designed By Erfan Powered by Bayan