بوبک

Hope Never Quit

از گذشته همین مارا بس۰۰۰

  • ۲۲:۴۶

از گذشته همین ما را بس که آقای پدر مثل همیشه توی اتاق نشسته باشد و رادیوی کوچکش را دم گوشش گرفته باشد ، رادیو فردا باشد و اندکی صدای موسیقی به گوش برسد ۰۰۰

  • ۲۸
Designed By Erfan Powered by Bayan