بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۱۳

  • ۱۸:۲۵

آهنگ سارا نایینی - جان مریم

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan