بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۱۵

  • ۲۱:۲۸

آهنگ اروین خاچیکیان - دوباره

+n بار دارم گوش میدم نمیتونم رهاش کنم۰

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan