بوبک

Hope Never Quit

تفاوت

  • ۲۱:۱۴

من همیشه وقتی میخوام با کسی دست بدم اول نگاش میکنم لبخند میزنم یه نگاه به دستش میکنم و دست میدم۰خیلی از آدما و تمام آدم هایی که من دیده بودم همین شکلی بودن و فوقش توی لبخند و نوع دست دادنشون تفاوت بود۰

ولی اون تنها کسیه که وقتی باهاش دست میدم‌ نگاهم نمیکنه۰ خیلی جدی اول به دست خودش نگاه میکنه تا من دست بدم و بعد که دستمو توی دستش گذاشتم به دستای جفتمون نگاه میکنه و بعد از اتمام دست دادنمون نگاهم میکنه۰

Designed By Erfan Powered by Bayan