بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۲۸

  • ۰۰:۲۳+ ابی - درخت

+ میشه باهاش فریاد زد که با تموم شدن آهنگ به نفس نفس بیفتی۰۰۰

البته واسه من فریادهای بی صدا۰۰۰

  • ۴۲
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan