بوبک

Hope Never Quits

کاش۰۰۰

  • ۰۰:۵۹

سرچ کردم چاه حضرت علی۰۰۰

کاش منم یه چاه داشتم که باهاش درد و دل کنم ۰ همه چیزو که نمیشه به آدما گفت۰۰۰

خدایا مثل همیشه خودت هوامو داشته باش۰۰۰

  • ۴۶
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan