بوبک

Hope Never Quits

دریا

  • ۰۱:۲۴

وقتی در حقت بدی شد،باید ظرفیت تو بالا باشه مثله زمانی که به سمت رودخونه سنگ پرتاب میکنی ولی ته رودخونه سنگ دیده میشه ولی وقتی به سمت دریا سنگ پرتاب کنی،دریا سنگ رو میبلعه.

باید دریا باشی...

(رادیو جوان)

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan